لوگو
chi-bepousham2chi-bepousham2

مقالةحسابداري صنعتي (بهاي تمام شده)

مقالةحسابداري صنعتي (بهاي تمام شده)

دانلود مقالةحسابداري صنعتي (بهاي تمام شده)

مقالةحسابداري صنعتي (بهاي تمام شده)
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل doc
حجم فايل 12 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 20

مقالةحسابداري صنعتي (بهاي تمام شده)

فهرست:

منظور از حسابداري صنعتي (بهاي تمام شده)چيست؟

اهميت حسابداري بهاي تمام شده براي چيست؟

كاربرد حسابداري بهاي تمام شده چيست؟

مقايسه جايگاه حسابداري مالي و حسابداري بهاي تمام شده در موسسات توليدي

طبقه بندي هزينه ها  چگونه است

منظور از هزينه يابي و دايره ي هزينه يابي چيست ؟

كالاي ساخته شده چيست؟ 

كالاي در حال ساخت چيست؟

گزارشهاي حسابداري صنعتي و روش تهيه آنها

===================================

منظور از حسابداري صنعتي (بهاي تمام شده)چيست؟

حسابداري صنعتي شاخه اي از علم و  فن حسابداري است كه وظيفه جمع آوري اطلاعات مربوط به عوامل هزينه و محاسبه بهاي تمام شده محصولات و خدمات را بر عهده داشته و باتجزيهو تحليل گزارشهاو بررسي راههاي توليد روشهاي تقليل بهاي تمام شده توليدات را بيان مي كند.

اهميت حسابداري بهاي تمام شده براي چيست؟

در واقع حسابداري صنعتي يا حسابداري بهاي تمام شده يك ابزار بسيارمهم در اختيار ميريت ميباشد تا مديران را در برنامه ريزي ، كنترل ونظارت وبررسي نتايج فعاليتها، ياري نمايد. مديريت با استفاده از حسابداري صنعتي ،بهاي تمام شده توليدات را محاسبه مي كند و كنترل خود را برروي هزينه هاي مواد ،دستمزد و و ساير هزينه هاي توليد اعمال مي كند. مديران اگر گزارشات دقيق و صحيحي از عوامل هزينه نداشته باشنددر تصميم گيري خود در جهت افزايش توليد يا سايرتصميم گيريها و راه انجام تصميمات خود با مشكل مواجه خواهندشد .

به عنوان مثال فرض كنيد در صورتي كه هدف تغيير نوع محصول توليد شده يا افزايش توليد باشد بايد اطلاعات دقيقي از هزينه توليد وجود داشته باشد تا بتوان تصميم گرفت كه اگر ماشين آلات جديد خريداري شوند مقرون به صرفه است و يا ماشين آلات تعويض شوندو يا اينكه ماشين آلات اجاره گرفته شوند و يا بهتر است حقوق پرسنل افزايش داده شود ويا بايد مقدار پرسنل افزايش داده شودو بسياري از انواع تصميمات مديريت درموارد مشابه فوق الذكر مشروط بر اطلاعات حسابداري بهاي تمام شده مي باشد .

كاربرد حسابداري بهاي تمام شده چيست؟

گاهي تصور مي شود كابرد حسابداري صنعتي و بهاي تمام شده محدود به كارخانجات و صنايع توليدي مي باشد هرچند شايد مشهورترين كاربردآن در اين جهت باشد ولي ...

دانلود مقالةحسابداري صنعتي (بهاي تمام شده)

تحقيق حسابداري

تحقيق حسابداري

دانلود تحقيق حسابداري

تحقيق حسابداري
دسته بندي حسابداري
فرمت فايل doc
حجم فايل 11 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 10

تحقيق حسابداري

فهرست:
حسابرسي
حسابداري و آينده شغلي آن
ماهيت
آينده شغلي ، بازار كار ، درآمد
گروهبندي رشته هاي حسابداري
توانايي هاي مورد نياز و قابل توصيه
وضعيت نياز كشور به اين رشته در حال حاضر
نكات تكميلي
منبع:
======================
حسابرسي
در بسياري از كشور هاي جهان، سازمان هاي غير دولتي و غير انتفاعي كه سقف فعاليت هاي مالي شان از حد مشخصي مي گذرد، ناگزير از پذيرش حسابرسان قسم خوردۀ برون سازماني در پايان هر سال مالي هستند. اين كار به منظور اِعمال يك نيروي كنترلي برون سازماني از طريق بررسي صحت ثبت و محاسبۀ دقيق مراودات مالي است. به عنوان مثال در ايالات متحدۀ آمريكا، حق حسابرسي سازمان هاي غير انتفاعي براي دولت محفوظ شده است. اين حق، در ازاي معافيت هاي مالياتي كه از طرف دولت براي كمك به اين قبيل نهاد ها در نظر گرفته شده اند، حاصل مي گردد. در كشوري مثل ايران كه حمايت هاي مالي دولتي به شكل چشم گيري نصيب نهاد هاي اجتماعي نمي شوند، وظيفۀ حسابرسي مي تواند بر عهدۀ سازمان هاي غير دولتي ويژه اي كه براي دادن خدمات حسابرسي برپا مي گردند، واگذار شود. به اين ترتيب، مراودات مالي سازمان هاي غير دولتي مي توانند توسط حسابرسان قسم خوردۀ عضو ديگري از جامعۀ نهاد هاي مدني، مورد بررسي و مداقه قرار گيرند. درست به همين نسبت است كه انجمن راهبري هر يك از سازمان هاي غير دولتي مشغول به كار نيز مي توانند با برگزاري حسابرسي هاي درون سازماني به كنترل عملكرد مديران اجرائي مؤسسۀ خود بپردازند. از آن سبب كه نهاد هاي اجتماعي در واقع متعلق به تمامي مشاركت كنندگان مردمي شان مي باشند، درخواست اين حسابرسي ها ممكن است از طرف هر دسته اي از افراد درگير در كار و فعاليت هاي سازمان غير دولتي مورد نظر نيز صادر گردد. ساز و كار مشخصي كه دستيابي به چنين امري را ميسر مي سازد، در بطن نشست هاي عمومي آن نهاد اجتماعي و رأي گيري هاي دسته جمعي اش تعريف شده و حيات مي يابد. به هر تقدير همچنين شايان توجه است كه توانمند سازي روش كنترل حسابرسي در يك سازمان غير دولتي، علاوه بر سودمندي هاي مرسوم درون سازماني كه به واسطۀ نتايج حاصل از آن به دست مي آيند، موجبات بالا رفتن سطح اعتماد مردم به نهاد اجتماعي مورد نظر را نيز پديد خواهد آورد.

دانلود تحقيق حسابداري

مقالة:تئوري حسابداري مديريت

مقالةتئوري حسابداري مديريت

دانلود مقالة:تئوري حسابداري مديريت

مقالةتئوري حسابداري مديريت
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 12 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 20

مقالة:تئوري حسابداري مديريت

فهرست:

مقدمه

درجستجوي تئوري حسابداري مديريت

هدف تئوري حسابداري مديريت

انواع تئوريها در حسابداري مديريت

تئوريهاي برخوردار از ويژگيهاي يك تئوري

مركز تئوري حسابداري مديريت

چگونه پژوهش منجر به ايجاد تئوريهاي بهتر در حسابداري مديريت مي­شود  

نتيجه گيري

===================================

مقدمه

تا كنون كتابها و مقاله هاي بسياري در زمينه تئوري حسابداري مالي نوشته شده است. علت اين جريان را مي­توان تلا‌ش براي يافتن مجموعه­اي منسجم از اصول قراردادي، مباني مفهومي و روشهاي كاربردي دانست كه زمينه را براي انجام كار حرفه­اي و نيز پژوهشهاي آينده در حسابداري مالي هموار مي­سازد. اما سوالي كه در اينجا مطرح مي­شود، اين است كه آيا در حوزه حسابداري مديريت نيز به وجود تئوري نيازي هست؟ پيش از ارائه تعريفي از تئوري حسابداري، بهتر است واژه تئوري تعريف شود. تئوري در فرهنگ وبستر (Webster) چنين تعريف شده است:

" بيان سيستماتيك اصول و تبيين روابط آشكار يا مباني برخي از پديدههاي مشخص كه مشاهده و تا حدودي تاييد شده است...."

درجستجوي تئوري حسابداري مديريت

هدف اين مقاله، بحث و بررسي پيرامون تئوري حسابداري مديريت است. در اين مقاله  ضرورت ايجاد تئوري در حسابداري مديريت بررسي شده و اعتقاد بر اين است كه تئوريها در زمينه اي كاربردي نظير حسابداري مديريت، بايد تعبيرها و تفسيرهاي مفيدي را براي مديران، سازمانها و جامعه ارائه كنند. در اين مقاله، ماهيت تئوريهاي در حال توسعه و مورد استفاده، ارزيابي و بررسي مي­شود.اين تئوريها  به وسيله جامعه پژوهشي ارائه و به طور عمده از ساير علوم اجتماعي اقتباس شده، بنابراين فاقد ويژگيهايي است كه آنها را منحصر به حسابداري مديريت سازد. تئوريهايي كه در جايگاه تئوري قرار ندارد، مي­كوشد تا چگونگي كاربرد حسابداري مديريت در دستيابي به عملكرد و كارايي بالا‌تر را تبيين كند.

دانلود مقالة:تئوري حسابداري مديريت

مقاله روانشناسي اشتغال و مشاورة شغلي

مقاله روانشناسي اشتغال و مشاورة شغلي

دانلود مقاله روانشناسي اشتغال و مشاورة شغلي

مقاله روانشناسي اشتغال و مشاورة شغلي
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 10 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 12

مقاله روانشناسي اشتغال و مشاورة شغلي

فهرست:

مقدمه

روانشناسي صنعتي ( اشتغال)

مشاوره چيست؟

مشاوره شغلي چيست؟

مشاوره شغلي  و اهداف كاربردي آن

زندگي تحصيلي و زندگي شغلي 

نتيجه گيري

========================

مقدمه:
 ورود به دنياي كسب و كار در عصر حاضر كه جهان وارد دوره اي از فرصتها و چالش هاي بزرگ شده است ، نياز به دانش ،مهارت و ويژگيهاي خاص دارد . در هزاره جديد عوامل مؤثر بر موفقيت و خوشبختي افراد ، سازمان ها و ملت ها به سرعت در حال تغيير است و در چنين دوره اي موفقيت، به برخورداري از آخرين دانش و توانايي بكار گيري آن به شيوه اي نو آورانه و موثر بستگي دارد . ديگر شرايط پايدار براي دنياي كسب و كار  وجود نخواهد داشت ،لذا لازم است افراد را در طول تحصيلات  براي  انتخاب زندگي شغلي و مقابله با بحران ها و چالش ها آماده نمود . در اين مقاله سعي بر آن شده تا با معرفي رشته مشاوره شغلي و طيف گسترده خدمات آن  به نقش مهم آن در پيوند زندگي تحصيلي به زندگي شغلي و انتخاب زندگي شغلي اشاره شود.
روانشناسي صنعتي ( اشتغال)
روان‌شناسي صنعتي دانش بررسي رفتار انسان در محيط كار است. اين دانش مي‌كوشد تا با به اجرا گذاشتن نتايج و روش‌هاي روان‌شناختي به كارگران و سازمان‌ها كمك نمايد. به اين شاخه از روان‌شناسي گاه روان‌شناسي كار و روان‌شناسي شغلي هم گفته مي‌شود.از جمله مباحث مطرح در اين شاخه از روان‌شناسي مي‌توان به رفتار سازماني، توسعه و بالندگي سازمان، مشاوره شغلي وحرفه‌اي، روان‌شناسي مصرف كنندگان، روان‌شناسي تبليغات و بازاريابي، روان‌شناسي منابع انساني، روان‌شناسي استخدامي، روان‌شناسي بهره‌وري اشاره كرد.
اين رشته را در امريكا تحت عنوان industrial and organizational psychology و در اروپا تحت عنوان work psychology مي‌‌شناسند.
...

دانلود مقاله روانشناسي اشتغال و مشاورة شغلي

مقاله مقايسات قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران

مقاله مقايسات قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران

دانلود مقاله مقايسات قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران

مقاله مقايسات قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 99 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 22

مقاله مقايسات قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران

فهرست:

مقايسه بازار كار ايران با دول غربي

بررسي وضعيت اشتغال و بيكاري از بعد سني و جنسي طي دوره 82-1375

چالش‌هاي عمده

================================

مقايسه بازار كار ايران با دول غربي

بازار كار به عنوان يكي از بازارهاي مهم چهارگانه، به دليل ارتباطي جدي كه با جنبه‌هاي انساني توسعه دارد، در فرآيند برنامه‌ريزي توسعه از حساسيت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است. يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي يك كشور، علاوه بر سهم مشاركت جمعيت واقع در سنين فعاليت در بازار كار (نرخ مشاركت نيروي كار)، ميزان مشاركت و نقشي است كه زنان در آن كشور دارا هستند. به رغم اهميت نقش زنان در فرآيند توسعه، كشور ايران با شرايط مطلوب، فاصله قابل توجهي دارد. بازار كار ايران از دو وي‍ژگي عمده برخوردار است كه آن را از ساير كشورها و دول غربي متمايز مي‌سازد: ويژگي اول، پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار نسبت به اغلب كشورها و ويژگي دوم، مشاركت ناچيز زنان در مقايسه با مردان است. تحقيقي كه بر 30 كشور شامل طيف‌هاي گوناگوني از كشورهاي اروپايي و غيراروپايي، صنعتي، پيشرفته، عضو بلوك شرق، در حال توسعه و مسلمان انجام گرفته است (هاشمي، 1380) نشان مي‌دهد كه نرخ مشاركت جمعيت 15سال به بالا در سال 1996، 43 درصد بوده است كه هنوز 3درصد از پايين‌ترين ميزان، در بين 30 كشور مورد مطالعه كمتر است.

از نظر جنسيتي، نرخ مشاركت نيروي كار زنان در تمامي كشورها (1997-1980) پايين‌تر از مردان بوده است. اين فاصله در كشورهاي مسلمان، با مردمي كه داراي فرهنگ سنتي هستند، بيشتر از ساير كشورهاست. در اين ميان بيشترين فاصله به ترتيب به كشورهاي پاكستان و عربستان تعلق دارد. نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين دو كشور در سال 1995به ترتيب برابر 3/82 و 1/82 درصد و براي زنان 7/12 و 7/17 درصد بوده است، يعني نرخ مشاركت نيروي كار مردان در اين كشورها به ترتيب 5/6و 6/4 برابر زنان بوده است. اين شاخص‌ها در ايران در سال 1996، براي مردان و زنان 15سال به بالا، به ترتيب 4/74 و 6/10درصد بوده است كه نشان مي‌دهد مردان در ايران 7 برابر بيشتر از زنان در بازار كار مشاركت داشته‌اند كه در مقايسه با كشور پاكستان، - كشوري كه نرخ مشاركت نيروي كار مردان، بيشترين فاصله را از زنان دارد - هنوز بيشتر است. اين امر يكي از علل پايين بودن نرخ مشاركت كل نيروي كار در ايران است، يعني پايين بودن نرخ مشاركت زنان، سبب كاهش نرخ مشاركت كل نيروي كار شده است.

دانلود مقاله مقايسات قانون كاري ايران و اروپا و اصلاحات قانون كاري ايران

مقاله بررسي مواردي از ديدگاه هاي اخلاقي و تربيتي از ديدگاه سعدي

مقاله بررسي مواردي از ديدگاه هاي اخلاقي و تربيتي از ديدگاه سعدي

دانلود مقاله بررسي مواردي از ديدگاه هاي اخلاقي و تربيتي از ديدگاه سعدي

مقاله بررسي مواردي از ديدگاه هاي اخلاقي و تربيتي از ديدگاه سعدي
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 16 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 22

مقاله بررسي مواردي از ديدگاه هاي اخلاقي و تربيتي از ديدگاه سعدي

فهرست:

نگاهي بر سعدي

سعدي وباب تربيت

آشنايي با ديدگاه سعدي در ارتباط با تعليم و تربيت

ولايت

عشق

تأثير ارتباط و همنشيني با ديگران در انسانها

تمايز و اختلاف ذاتي افراد بشر با يكديگر و نقش آن در تعليم و تربيت

مقايسة ديدگاه مولانا با سعدي در زمينة تعليم و تربيت

===========================

زندگينامة سعدي

درباره سعدي چه مي‏توان گفت؟ شاعري بزرگ در عرصه اجمال و راز يا نويسنده‏اي نوآور و خلاق! مردي فرهيخته و فرهنگمند كه سوداي معرفتش از كويي به كويي و از شهري به شهري مي‏كشاند و درد دوري و اشتياق ديدار غزلخوانش مي‏كند! و يا سياحي كه آرزومند ديدار آثار بديع جهان است و طبعي خوش و روحي سركش دارد!... باري... سعدي نيز زندگي را در سايه نام دوست محو كرده است...

سعدي تخلص و شهرت «ابوعبدالله مشرف به مصلح» يا «مشرف الدين بن مصلح الدين»، مشهور به «شيخ سعدي» يا «شيخ شيراز» و يا «شيخ» و همچنين معروف به «افصح المتكلمين» است.

درباره نام و نام پدر شاعر و همچنين تاريخ تولد سعدي اختلاف بسيار است. سال تولد او را از 571 تا 606 هجري قمري احتمال داده‏اند و درباره تاريخ درگذشتش هم سالهاي 690 تا 695 را نوشته‏اند.

سعدي در شيراز پاي به دايره هستي نهاد. هنوز كودكي بيش نبود كه پدرش درگذشت. آن چه مسلم است اين كه اغلب افراد خانواده وي اهل علم و دين و دانش بودند. سعدي پس از تحصيل مقدمات علوم از شيراز به بغداد رفت و در مدرسه نظاميه به تكميل دانش خود پرداخت.

از محضر ابوالفرج بن الجوزي و همچنين شهاب الدين عمر سهروردي استفاده‏ها سپس به حجاز و شام رفت و زيارت حج به جا آورد. در شهر شام به وعظ و سياحت و عبادت پرداخت. در روزگار سلطنت اتابك ابوبكر بن سعد به شيراز بازگشت و در همين ايام دو اثر جاودان بوستان و گلستان را آفريد و به نام «اتابك» و پسرش سعد بن ابوبكر كرد.

پس از زوال حكومت سلغريان، سعدي بار ديگر از شيراز خارج شد و به بغداد و حجاز رفت. در بازگشت به شيراز، با آن كه مورد احترام و تكريم بزرگان فارس بود، بنابر مشهور عزلت گزيد و در زاويه‏اي به خلوت و رياضت مشغول شد.

آثار سعدي بسيارند و اغلب در مجموعه‏اي كه كليات ديوان سعدي ناميده مي‏شود؛ به چاپ رسيده است. بوستان، گلستان و ديوان غزليات و قصايد از معروفترين آنها به شمار مي‏روند.

...

آشنايي با ديدگاه سعدي در ارتباط با تعليم و تربيت

ديدگاه عقل مدارانه متأثر ازعقيده ماتريدي سعدي او را بر آن داشته است تا همانند غواصي ماهر با غوطه ور شدن در درياي عقل و خرد ، آنرا پيوسته مورد تمجيد و تحسين قرار دهد و جريان انديشه هاي اخلاقي و تربيتي و كلامي خود را بر اين مدار به حركت درآورد.بدين گونه است كه بطور مثال حكمت الهي را اينگونه تفسير مي كند كه براي انسان حد معيني از آزادي را اثبات كند، بدون آنكه موجب نفي و انكار مشيّت خداوند شود.

سعدي بر اساس انديشه هاي اعتقادي مذهب اشعري خود معتقد است كه خداوند هر كاري كه مي كند عين عدل و صواب است « هر چه آن خسرو كند شيرين بود » . »وَ لا يُسئل عمَّا يَفعَل» . اگر همه ى اولياء و انبيا ء را عذاب كند و يا همه ى گناهكاران را بي جهت عزيز سازد و در بهشت وارد كند،كسي را ياراي چون و چرا نيست . گر جمله را عذاب كني ور عطا دهي كس را مجال آن نه كه آن چون و اين چرا؟ عدل است اگر عقوبت ما بيگنه كني لطف است اگر كشي قلم عفو بر خطا تسبيح موجودات: جهان آفرينش به منزله ى دفتر معرفتي است كه همواره به روي صاحبدلان گشوده است . در و ديوار هستي مظهر تجلي حق است ،كوه و دريا و در و دشت با زبان بي زباني سالكان طريقت كوي حق را به سوي معرفت حق تعالي فرا مي خوانند.

...

دانلود مقاله بررسي مواردي از ديدگاه هاي اخلاقي و تربيتي از ديدگاه سعدي

مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني

مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني

دانلود مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني

مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 16 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 20

مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني

فهرست:

نقش رسانه ملي و مطبوعات در ترويج فرهنگ كارآفريني

راهبردهاي ترويج و اشاعه فرهنگ كارآفريني

زمينه هاي تحقيقاتي مناسب در كارآفريني

HiGrade ؛ افتحار صنعت ديجيتال ايراني

حال و آينده رسانه هاي ديجيتال در ايران

============================

نقش رسانه ملي و مطبوعات در ترويج فرهنگ كارآفريني

« در عصر حاضر دولت ها از طريق رسانه هاي همگاني و اختصاص بودجه هاي قابل توجه جريان‌هاي فكري، فرهنگي و سياسي را هدايت و راهبري مي كنند. كمتر كسي است كه تأثير رسانه هاي همگاني به ويژه راديو و تلويزيون را در فرهنگ جامعه ناديده بگيرد. نشانه بارز آن گرايش مردم از همه قشرهاي سني و تحصيلاتي به برنامه هاي رسانه جمعي است و تأثيرات سريع و عميق آن در فرهنگ جامعه به روشني مشهود است. اما به نظر مي رسد از اين ابزار كارساز آن طور كه بايسته و شايسته است در امر توسعه كارآفريني بهره لازم گرفته نمي شود. و عليرغم نقش و اهميت كارآفريني در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استفاده از اين ابزار مورد غفلت واقع شده است. »

راهبردهاي ترويج و اشاعه فرهنگ كارآفريني

« اگر از ديدگاه ”شيوه زندگي“ به فرهنگ بنگريم نمي‌توانيم آن را از مقوله كار و نحوه كسب درآمد جدا بدانيم. كار و فرهنگ همواره و در تمام جوامع بر يكديگر تاثير متقابل داشته‌اند. روش‌‌هاي رايج كسب درآمد تا حد زيادي بر نحوه رفتار افراد و تعامل آن‌ها با يكديگر موثر است. گسترش كارآفريني نيز به عنوان عامل ايجاد اشتغال و توليد ثروت در جامعه, نتايج فرهنگي ويژه‌اي را در پي خواهد داشت كه قابل تامل و بررسي است.
...

رسانه ها و كارآفريني

رسانه هاي ديحيتال ، نسل سوم رسانه ها تلقي مي شود. رسانه هاي ديجيتال ، به عنوان ابزار اطلاع رساني و ارتباطاتي هدفمند در دهكده جهاني امروزي مورد توجه قرار گرفته است . اين روزها ، توجه خاصي به رسانه هاي ديجيتالي شده است و اين مسئله از اجلاس دوم جامعه اطلاعاتي در كشور تونس كه سال گذشته برگزار شد ، مشهود است .

عنوان رسانه هاي ديجيتال يا digital media در ادبيات 3 دهه اخير ارتباطات و اطلاع رساني مطرح شده است . پيش از آن ، رسانه هاي سنتي يا Traditional Media كه مجموعي از رسانه هاي جمعي و مكتوب به شمار مي آيد ، تا اواسط قرن بيستم ، قدرت بلامنازع عرصه ارتباطات و اطلاع رساني جهاني به شمار مي آمد .

...

دانلود مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني

تحقيق ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب

تحقيق ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب

دانلود تحقيق ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب

ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 60 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 34

تحقيق ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب

فهرست:

تأثيرپذيري روان برشيوة  دلبستگي

نقش سبك هاي دلبستگي در روابط عاطفي

شيوه هاي دلبستگي

رابطة  احساس اضطراب در سبك دلبستگي اضطرابي

نگرش هاي مضطربانه دلبستگي توأم با اضطراب

"اضطراب دلبستگي" چيست؟

كردار شناختي دلبستگي

نظريات فرويد در مورد دلبستگي

مراحل دلبستگي

آشنايي با اضطراب

علائم اضطراب

از خودبيگانگي انسان ، دلبستگي و اضطراب از ديدگاه هايدگر!

الكل ؛ ايجاد دلبستگي و احساس اضطراب

سبك دلبستگي دختران فراري

=============================

تأثيرپذيري روان برشيوة  دلبستگي

سبكهاي دلبستگي نشانگر شخصيت است و اين سبكها نه تنها منشاء اثرات مهمي بر روانشناسي شخصيت و روانشناسي تحولي بوده بلكه تأثير غيرقابل اغماضي بر آسيب شناسي رواني و ابعاد مختلف رواندرمانگري مانند خانواده درماني، زناشويي درماني، روان درمانگري نوجوان داشته است. امروزه اين نظريه الهام بخش هزاران پژوهش درباره نقش نوع دلبستگي بر تحول شخصيت، رشد اجتماعي، انواع اختلال‌هاي رواني مانند افسردگي، اضطراب ، اظطراب جدايي، مدرسه هراسي اختلالهاي تغذيه‌اي، اختلال شخصيت مرزي، اختلال شخصيت ضداجتماعي بوده است.. مساله اساسي در اين پژوهش بررسي رابطه هويت خود، سبك هاي دلبستگي و ويژگي‌هاي شخصيتي است. براي دستيابي به اين هدف سوالهايي مطرح شده و متغيرهاي پژوهشي ذكر شده و تعاريف ميان متغيرها ارائه شده است. ابتدا مفهوم كلي هويت و پايه هاي نظريه آن با توجه به ديدگاههاي اريكسون و مارسيا مطرح و حالات يا پايگاههاي هويتي چهارگانه مارسيا كه عبارتند از هويت آشفته ، هويت زودرس ، هويت تعليق و حالت هويت پيشرفت و همچنين عوامل تاثيرگذار بر هويت مورد بررسي قرار گرفته است. سپس مفهوم دلبستگي و پايه هاي نظري آن و سبك هاي دلبستگي در چرخه زندگي و كنش آنها با توجه به نظريه روان تحليل گري فرويد و ديدگاههاي ويني كات مورد بررسي قرار گرفته است . همچنين در مورد تفاوتهاي فردي در دلبستگي و تاثير وضعيت اقتصادي خانواده بر دلبستگي بحث شده است...

...

رابطة  احساس اضطراب در سبك دلبستگي اضطرابي

افرادي كه سبك دلبستگي امن دارند احساس شادي ، دوستي و اعتماد در روابط نزديك خود مي كنند ؛ آنها احترام به خويش بالايي دارند و احساس مي كنند كه ديگران آنها را دوست دارند و از آنها مراقبت مي كنند . دلبستگي امن تمايل به قدرداني ، مراقبت و فداكاري را نسبت به افراد مهم زندگي پديد مي آورد .افرادي با سبك دلبستگي امن به دليل اعتماد ،احساس نزديكي و علاقه مندي به ديگران احساس خوبي دارند، چرا كه آنها نيز متقابلاً از ديگران انتظار دارند آنها هم با پذيرش ، احساس نزديكي و صميميت پاسخ دهند . سبك دلبستگي اجتنابي ، مستلزم نگرش هاي زير است :

- من از نزديك شدن به ديگران ، احساس راحتي نمي كنم .

...

دانلود تحقيق ارتباط سبكهاي دلبستگي و رابطه با اضطراب

مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني

مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني

دانلود مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني

مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 16 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 20

مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني

فهرست:

نقش رسانه ملي و مطبوعات در ترويج فرهنگ كارآفريني

راهبردهاي ترويج و اشاعه فرهنگ كارآفريني

زمينه هاي تحقيقاتي مناسب در كارآفريني

HiGrade ؛ افتحار صنعت ديجيتال ايراني

حال و آينده رسانه هاي ديجيتال در ايران

============================

نقش رسانه ملي و مطبوعات در ترويج فرهنگ كارآفريني

« در عصر حاضر دولت ها از طريق رسانه هاي همگاني و اختصاص بودجه هاي قابل توجه جريان‌هاي فكري، فرهنگي و سياسي را هدايت و راهبري مي كنند. كمتر كسي است كه تأثير رسانه هاي همگاني به ويژه راديو و تلويزيون را در فرهنگ جامعه ناديده بگيرد. نشانه بارز آن گرايش مردم از همه قشرهاي سني و تحصيلاتي به برنامه هاي رسانه جمعي است و تأثيرات سريع و عميق آن در فرهنگ جامعه به روشني مشهود است. اما به نظر مي رسد از اين ابزار كارساز آن طور كه بايسته و شايسته است در امر توسعه كارآفريني بهره لازم گرفته نمي شود. و عليرغم نقش و اهميت كارآفريني در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي استفاده از اين ابزار مورد غفلت واقع شده است. »

راهبردهاي ترويج و اشاعه فرهنگ كارآفريني

« اگر از ديدگاه ”شيوه زندگي“ به فرهنگ بنگريم نمي‌توانيم آن را از مقوله كار و نحوه كسب درآمد جدا بدانيم. كار و فرهنگ همواره و در تمام جوامع بر يكديگر تاثير متقابل داشته‌اند. روش‌‌هاي رايج كسب درآمد تا حد زيادي بر نحوه رفتار افراد و تعامل آن‌ها با يكديگر موثر است. گسترش كارآفريني نيز به عنوان عامل ايجاد اشتغال و توليد ثروت در جامعه, نتايج فرهنگي ويژه‌اي را در پي خواهد داشت كه قابل تامل و بررسي است.
...

رسانه ها و كارآفريني

رسانه هاي ديحيتال ، نسل سوم رسانه ها تلقي مي شود. رسانه هاي ديجيتال ، به عنوان ابزار اطلاع رساني و ارتباطاتي هدفمند در دهكده جهاني امروزي مورد توجه قرار گرفته است . اين روزها ، توجه خاصي به رسانه هاي ديجيتالي شده است و اين مسئله از اجلاس دوم جامعه اطلاعاتي در كشور تونس كه سال گذشته برگزار شد ، مشهود است .

عنوان رسانه هاي ديجيتال يا digital media در ادبيات 3 دهه اخير ارتباطات و اطلاع رساني مطرح شده است . پيش از آن ، رسانه هاي سنتي يا Traditional Media كه مجموعي از رسانه هاي جمعي و مكتوب به شمار مي آيد ، تا اواسط قرن بيستم ، قدرت بلامنازع عرصه ارتباطات و اطلاع رساني جهاني به شمار مي آمد .

...

دانلود مقاله نقش رسانه ها در كارآفريني

مقاله تصاويري از انواع حشرات

مقاله تصاويري از انواع حشرات

دانلود مقاله تصاويري از انواع حشرات

مقاله تصاويري از انواع حشرات
دسته بندي پژوهش
فرمت فايل doc
حجم فايل 1025 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 19

مقاله تصاويري از انواع حشرات

اين فايل حاوي حدود 45 تصوير از حشرات مختلف با اسامي انگليسي آنها ميباشد.

دانلود مقاله تصاويري از انواع حشرات


۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۷ | ۷۸ | ۷۹ | ۸۰ | ۸۱ | ۸۲ | ۸۳ | ۸۴ | ۸۵ | ۸۶ | ۸۷ | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۸ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۱ | ۱۰۲ | ۱۰۳ | ۱۰۴ | ۱۰۵ | ۱۰۶ | ۱۰۷ | ۱۰۸ | ۱۰۹ | ۱۱۰ | ۱۱۱ | ۱۱۲ | ۱۱۳ | ۱۱۴ | ۱۱۵ | ۱۱۶ | ۱۱۷ | ۱۱۸ | ۱۱۹ | ۱۲۰ | ۱۲۱ | ۱۲۲ | ۱۲۳ | ۱۲۴ | ۱۲۵ | ۱۲۶ | ۱۲۷ | ۱۲۸ | ۱۲۹ | ۱۳۰ | ۱۳۱ | ۱۳۲ | ۱۳۳ | ۱۳۴ | ۱۳۵ | ۱۳۶ | ۱۳۷ | ۱۳۸ | ۱۳۹ | ۱۴۰ | ۱۴۱ | ۱۴۲ | ۱۴۳ | ۱۴۴ | ۱۴۵ | ۱۴۶ | ۱۴۷ | ۱۴۸ | ۱۴۹ | ۱۵۰ | ۱۵۱ | ۱۵۲ | ۱۵۳ | ۱۵۴ | ۱۵۵ | ۱۵۶ | ۱۵۷ | ۱۵۸ | ۱۵۹ | ۱۶۰ | ۱۶۱ | ۱۶۲ | ۱۶۳ | ۱۶۴ | ۱۶۵ | ۱۶۶ | ۱۶۷ | ۱۶۸ | ۱۶۹ | ۱۷۰ | ۱۷۱ | ۱۷۲ | ۱۷۳ | ۱۷۴ | ۱۷۵ | ۱۷۶ | ۱۷۷ | ۱۷۸ | ۱۷۹ |
chi-bepousham2chi-bepousham2