لوگو
chi-bepousham2chi-bepousham2

سمينار برق بررسي روش هاي مختلف كنترل موتور القايي

سمينار برق بررسي روش هاي مختلف كنترل موتور القايي

دانلود سمينار برق بررسي روش هاي مختلف كنترل موتور القايي

سمينار برق بررسي روش هاي مختلف كنترل موتور القايي
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 6942 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 72

سمينار برق بررسي روش هاي مختلف كنترل موتور القايي

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

در اين سمينار روش هاي مختلف كنترل سرعت يك موتور القايي بررسي گرديد. موتور القايي به دليل ساختار ساده و هزينه تعميرات و نگهداري بسيار كم يكي از پركاربردترين محركه هاي الكتريكي درصنعت مي باشد. كنترل سرعت و گشتاور جزء مباحث لاينفك موتورهاي القايي محسوب مي شود. در ابتدا روش هاي قديمي ذكر شده است. سپس دو روش كنترل برداري و كنترل مستقيم گشتاور توضيح داده شده است. روش كنترل مستقيم گشتاور داري پاسخ گشتاور بسيار سريع بوده و در مقابل تعميرات بار ناگهاني بساير مقاوم عمل مي كند به همين دليل اين روش انتخاب گرديده است.

مقدمه: 

موتور القايي به دليل ساختار ساده و هزينه تعميرات و نگهداري بسيار كم، يكي از پركابردترين محركه هاي الكتريكي در صنعت مي باشد. در موتور هاي القاي استاتور به شبكه AC وصل شده و در رتور جريان AC به علت القاء برقرار مي گردد و به همين دليل به آن ها موتور القايي گفته مي شود. موتورهاي القايي دوار سه نوع اند: 

1- موتور القايي تكفاز 

2- موتور القايي دو فاز 

3- موتور القايي سه فاز 

در فصل اول اين سمينار به توضيح اين موتور پرداخته ايم. 

در فصل دوم روش هاي قديمي آورده شده. 

در فصل سوم به ارائه دو روش كنترل برداري و كنترل مستقيم گشتاور مي پردازيم.

دانلود سمينار برق بررسي روش هاي مختلف كنترل موتور القايي

سمينار برق بررسي روش هاي جبران سازي فركانسي در تقويت كننده هاي چند طبقه

سمينار برق بررسي روش هاي جبران سازي فركانسي در تقويت كننده هاي چند طبقه

دانلود سمينار برق بررسي روش هاي جبران سازي فركانسي در تقويت كننده هاي چند طبقه

سمينار برق بررسي روش هاي جبران سازي فركانسي در تقويت كننده هاي چند طبقه
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 454 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 37

سمينار برق بررسي روش هاي جبران سازي فركانسي در تقويت كننده هاي چند طبقه

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

امروزه استفاده از مدارات مجتمع در صنايع النرونيك جزئي جدانشدني به حساب مي آيد و با پيشرفت اين صنعت استفاده از تقويت كننده هاي چند طبقه بسيار ضروري و مهم مي باشد. با مطرح شده اين نوع تقويت كننده ها طراحان با مسائل جديدي روبرو شده اند. از آن جمله مي توان به مسئله افت بهره توان با افزايش فركانس است. كه در طول اين مدت راه كار هاي متفاوتي براي اين مسئله ارائه شده است.

هدف از اين شمينار بررسي روش هاي مختلف استفاده شده براي جبران سازي فركانسي در تقويت كننده هاي چنذ طبقه مي باشد. اين بررسي ها براي ارائه دسته بندي صحيح و همچنين استخراج جداول مربوط به اين نوع جبران سازي ها است به طوري كه با استفاده از نتايج اين تحقيق بتوان روشي مناسب براي طراحي هاي آينده استخراج گردد. 

مقدمه:

روش هاي بسياري براي جبرانسازي فركانسي در نظر گرفته شده است و با ساخت هر يك و با اندازه گيري هاي دقيق آزمايشگاهي نتايج آن استخراج گسته است. در اين تحقيق از روي نحوه انجام جبران سازي به ارائه يك تقسيم بندي كلي پرداخته ايم.

براي هر يك از اين روش ها مزايا و معايب را بصورت جدول ارائه شده است كه از روي اين جداول مي توان براي هر يك از اين روش ها حوزه عملكرد تعيين نمود و در نهاين بهترين گزينه را براي كار هاي اينده به طراحان پيشنهاد نمود.

يك سري پيش نياز هاي طراحي مدارات انالوگ و كنترل براي اين مباحث ضروري است كه با فرض اينكه اين پيش نياز ها موجود باشد به اين مطالب در اين سمينار پرداخته نشده است.

دانلود سمينار برق بررسي روش هاي جبران سازي فركانسي در تقويت كننده هاي چند طبقه

سمينار برق بررسي روش هاي تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه

سمينار برق بررسي روش هاي تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه

دانلود سمينار برق بررسي روش هاي تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه

سمينار برق بررسي روش هاي تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 931 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 63

سمينار برق بررسي روش هاي تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

در اين سمينار سعي بر آن است تا مروري بر روش ها و الگوريتم هايي كه تا كنون در زمينه بيومتري و تشخيص هويت با استفاده از اسكن چشم و تصاوير عنبيه صورت ميگيرد، داشته باشيم. همچنين مقايس هاي بين الگوريتم هاي مختلف معرفي شده از نقطه نظرهاي متفاوت داريم. 

مقدمه: 

امروزه با گسترش جوامع بشري، امنيت و حفاظت در همه زمينه ها بيش از پيش احساس ميشود. در سالهاي اخير مطالعات و تحقيقات زيادي بر روي روش هاي مطمئن و امن تاييد هويت و تشخيص هويت صورت گرفته است كه از اين جمله پارامترهاي حياتي و روشهاي بيومتري به دليل ماهيت يكتايي از اهميت بيشتري برخوردار است. 

از جمله اين پارامترها ميتوان به تشخيص هويت با استفاده از تصاوير صورت، شكل گوش، حركات لب، طرز راه رفتن و حتي بوي بدن اشاره كرد كه در اين بين تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه از لحاظ سرعت تشخيص و دقت اهميت بيشتري دارد. مطالعات محققان نشان مي دهد كه الگوهاي عنبيه هر فرد تنها مختص به آن فرد بوده و حتي الگوهاي دو چشم يك فرد و دوقلوها نيز متفاوت از يكديگر است. از اين رو با توجه به موارد مطرح شده و اينكه الگوهاي عنبيه يك فرد در طول عمر تغييري نخواهد كرد (البته در صورتي كه چشم فرد دچار صدمات فيزيكي و بيماري آب مرواريد و… نگردد) ميتوان از اين روش به عنوان يكي از روشهاي بيومتري در تشخيص هويت استفاده كرد.

دانلود سمينار برق بررسي روش هاي تشخيص هويت با استفاده از تصاوير عنبيه

سمينار برق بررسي چندين روش بازشناسي حالت گفتار

سمينار برق بررسي چندين روش بازشناسي حالت گفتار

دانلود سمينار برق بررسي چندين روش بازشناسي حالت گفتار

سمينار برق بررسي چندين روش بازشناسي حالت گفتار
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 1481 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 163

سمينار برق بررسي چندين روش بازشناسي حالت گفتار

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده

در سالهاي اخير، شناخت حالات گفتار انساني بعلت تنوع كاربردهاي آن، موجب افزايش استفاده از چنين تكنولوژي شده است. در اين تحقيق ابتدا تعريفي از حالت ارائه شده، سپس به برخي مشكلات موجود در اين كار كه تشخيص را سختتر ميكند پرداخته و راهحلهاي متفاوت ارائه شده در اين زمينه معرفي ميشود. بعد از آن به الگوريتمها و روشهاي ارائه شده در زمينه بازشناسي حالت در گفتار پرداخته و چند نمونه از تحقيقاتي كه در اين زمينه صورت گرفته ارائه شده است. همچنين به برخي مزايا و معايب هر روش و اينكه هر كدام از اين روشها براي چه شرايطي مفيدترند نيز، اشاره خواهد شد. در نهايت برخي كاربردهاي آن نيز مورد بررسي قرار ميگيرد. نتايج نشان ميدهد كه شبكههاي عصبي مي- توانند بهعنوان يك دستهبندي كننده خوب براي شناسايي حالت گفتار استفاده شوند. نتايج اين روشها زماني بهتر خواهد بود كه حالت گفتار ذكر شده داراي تفاوتهاي قابل توجهي نسبت به ساير حالات باشد. 

مقدمه

چارلز داروين نخستين كتاب درباره بيان احساسات انسان و حيوان را در قرن نوزدهم نگاشت. پس از اين اثر مهم روانشناسان و متخصصان هوش مصنوعي به تدريج به جمع آوري دانش و اطلاعات در اين زمينه پرداختند. اخيراً نيز موج جديدي از توجه روانشناسان و متخصصان هوش مصنوعي را بر انگيخته است. بعضي از دلايل اين رنسانس عبارتند از : پيشرفت فناوري در ثبت, ذخيره و تحليل اطلاعات صوتي و تصويري, پيشرفت در فناوري حسگر و كامپيوتر هاي فرسايش پذير , بالا رفتن سطح فناوري ارتباط انسان و رايانه از نقطه none intrusive هاي و كليك به حس و عاطفه و نرم افزار هاي زنده وار مخصوص كمك به انسان و رباتهاي حيوان شكل هاي شركت سوني كه قادر به درك و بيان احساسات مي Aibo , هاي شركت تايگر Furbi خانگي از قبيل تحت عنوان محاسبه عاطفي ايجاد (AI) باشد. به تازگي زمينه هاي تحقيقاتي جديدي در هوش مصنوعي شده است. در حوزه رمز گشايي و توصيف و به تصوير كشيدن حالات در گفتار، تا كنون روانشناسان به آزمايشات تجربي بسياري دست زده اند و فرضيه هايي ارائه داده اند و از طرف ديگر محققان هوش مصنوعي نيز در شاخه هاي زير تحقيقات ارزنده اي انجام داده اند: ساخت و تركيب حالات گفتار, باز شناسايي حالات گفتار و استفاده از نرم افزار هايي براي رمز گشايي و بيان حالات. انگيزه ما تحقيق و كاوش در راههاي استفاده از بازشناسي حالات گفتار است كه مي تواند در تجارت (به خصوص كاربرد آن در يك مركز تلفن), يك كاربرد بالقوه آن تشخيص حالت گفتاري در يك مكالمه تلفني و ايجاد فيدبك به يك اپراتور يا سرپرست به منظور نمايش باشد. كاربرد ديگر آن ذخيره پيامهاي صوتي طبق حالت بيان شده توسط تماس گيرنده مي باشد. و كاربرد ديگر آن استفاده از محتواي حالت احساسي مكالمات جهت ارزيابي عملكرد اپراتور است. شناسايي خودكار حالت گفتار با توجه با حالات صورت، حركات بدن و يا ويژگي هاي گفتار از اميدبخش ترين روش هاي بازشناسي حالت گفتار ثابت شده است. بخصوص در زمينه سيستم هاي امنيتي در سالهاي اخير علاقه مندي هاي بسياري مشاهده شده است. حال مي خواهيم بدانيم كه منظور از حالت در گفتار چيست؟ اگر تا كنون در چند سخنراني شركت كرده باشيد خواهيد ديد كه برخي از سخنراني ها جذاب و برخي خسته كننده مي باشند. اين موضوع علاوه بر موضوع سخنراني به نحوه بيان سخنران نيز بستگي دارد. اگر سخنران گفتاري يكنواخت داشته باشد همانند يك ربات خواهد بود، كه باعث خواب آلودگي شنونده مي شود. بنابراين سخنرانان حرفه اي با تغيير آهنگ گفتار خويش و با حركات به موقع دست، سر و بدن خويش، با تاكيد روي برخي كلمات، بيان برخي جملات با تعجب برخي با افسوس و… حال و هواي سخنراني را تغيير مي دهند. اين تغييرات در نحوه بيان جملات و كلمات را “حالت در گفتار” گويند. بعبارت ديگر اداي جملات به هر شكلي غير از حالت عادي و يكنواخت بعنوان يك حالت شناخته مي شود. حالات مختلف ممكن از قبيل: خشم، تنفر، ترس، شادي، غم، هيجان، آرامش، كسالت، افسردگي و … مي باشند. حتي در برخي از مواقع در مورد ميزان يك حالت بحث مي شود، مثلا شاد با خيلي شاد را در نظر مي گيرند. اضافه كردن حالت طبيعي به اين حالت ها معقول بنظر مي رسد تا هر كدام از اين حالت ها درك شوند. يعني براي در نظر گرفتن يك حالت جديد يك سري تغييرات بايد نسبت به يك مبدا وجود داشته باشد و در اينگونه كار ها مبنا حالت طبيعي و بدون حالت مي باشد. اين طبقه بندي بعنوان اساس مقايسه استفاده مي شود. امروزه آمار عمومي از يك عبارت بعنوان اساس كار است، اگر چه سعي در استفاده از ويژگيهاي ذاتي موجود را دارند.

اغلب براي تشخيص مثلا: دروغ، بازي هاي ويديويي و كمك روانپزشكي از بازشناسي حالت گفتار استفاده شده است. براي اطمينان از تشخيص صحيح معقول است كه تعداد و نوع حالت هاي قابل تشخيص محدود و متناسب با نياز در آن كاربرد خاص باشد(براي طبقه بندي مناسب). هنوز بصورت فني هيچ استاندارد مشخصي براي تشخيص و طبقه بندي حالت هاي گفتار نداريم. اغلب يك روش تميز دادن، ميان يك مجموعه تعريف شده از حالت هاي گفتار مجزا است و عقيده مشتركي(واحدي)براي نام شش حالت : 1- خشم 2- تنفر Mpeg تعداد و اسامي آنها موجود نيست. اين موضوع در استاندارد 4 -3 ترس 4- شادي 5- غم 6- هيجان را در بر دارد. از طرفي اين تحقيقات در هر زبان و لهجه اي خاص خود مي باشد و چنانچه از مبنا دور گرديم دقت بازشناسي كاهش مي يابد. مثلا نمي توان سيستمي كه براي زبان انگليسي طراحي شده است را براي زبان فارسي بكار برد. زيرا پايگاه داده اي كه براي زبان انگليسي طراحي شده ويژگي هاي خاص خود را دارد كه براي زبان فارسي متفاوت است و كاربردي ندارد. البته ممكن است الگوريتم كاري آنها مشابه باشد. اطلاعات غير كلامي كه در حالات، حركات و اداي چهره انسان پديدار مي گردد، نقش مهمي درارتباطات بشري دارد. به ويژه افراد با استفاده از اطلاعات حالت يا عاطفي راحتتر با يكديگر ارتباط برقرار مي كنند.

دانلود سمينار برق بررسي چندين روش بازشناسي حالت گفتار

سمينار برق بررسي تاثيرعمليات ذوب در خلاء بر زير ساختار و خواص مكانيكي فولاد رسوب حاوي نيكل تنگستن و تيتانيم

سمينار برق بررسي تاثيرعمليات ذوب در خلاء بر زير ساختار و خواص مكانيكي فولاد رسوب حاوي نيكل تنگستن و تيتانيم

دانلود سمينار برق بررسي تاثيرعمليات ذوب در خلاء بر زير ساختار و خواص مكانيكي فولاد رسوب حاوي نيكل تنگستن و تيتانيم

سمينار برق بررسي تاثيرعمليات ذوب در خلاء بر زير ساختار و خواص مكانيكي فولاد رسوب حاوي نيكل تنگستن و تيتانيم
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 9162 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 97

سمينار برق بررسي تاثيرعمليات ذوب در خلاء بر زير ساختار و خواص مكانيكي فولاد رسوب حاوي نيكل تنگستن و تيتانيم

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده 

فولادهاي پرآلياژ رسوب سخت شونده حاوي نيكل، كبالت، تنگستن، تيتانيم و آلومينيوم، فولادهاي فوق مستحكم با چقرمگي شكست بالا هستند. به دليل حساسيت زياد اين فولادها به حضور ناخالصي ها، بررسي تأثير تصفيه به وسيله فرآيند ذوب مجدد در خلأ (VAR)، بر خواص مكانيكي آنها ضروري مي باشد. لذا در اين پژوهش، تأثير عمليات ذوب در خلأ بر ريزساختار و خواص مكانيكي فولاد فوق الذكر مورد بررسي قرار گرفته و با فولاد توليد شده به وسيله كوره القايي تحت خلأ (VIM) مقايسه شده است. فولادهاي توليد شده به روش هاي VIM و VAR، در شرايط ريختگي و همگن سازي – نورد گرم – آنيل – پيرسازي تحت آزمون هاي مختلف قرار گرفتند. در تحقيق حاضر بررسي ريزساختار و مشخصه هاي آخال ها توسط ميكروسكوپ نوري مجهز به نرم افزار تصويري و ميكروسكوپ الكتروني روبشي مجهز به سيستم آناليز EDS انجام شد و نقشه هاي توزيع عنصري (MAP) عناصر مختلف تهيه شدند. آناليز تركيب شيميايي عناصر و گازها توسط دستگاه هاي كوآنتومتري و آناليزگر گازها انجام گرفت. همچنين آزمايش هاي مختلف چگالي سنجي، كشش و ضربه بر روي نمونه ها صورت پذيرفت. نتايج حاصل از بررسي ها نشان داد كه انجام فرآيند VAR موجب كاهش ميزان كربن، گوگرد، اكسيژن، نيتروژن، و هيدروژن در فولاد شده و تلفات اندكي در ميزان تيتانيم و آلومينيم را در پي دارد. اين فرآيند باعث كاهش تعداد، اندازه و كسر حجمي آخال ها و افزايش درصد كرويت آنها مي شود. در مجموع فرآيند تصفيه توسط VAR موجب افزايش قابل ملاحظه چگالي، انرژي مقاومت به ضربه، درصد كاهش سطح مقطع و درصد افزايش طول و همچنين سبب كاهش جزئي در سختي، استحكام تسليم و استحكام كششي نمونه ها شده است. انجام عمليات نورد گرم بعد از فرآيند ريخته گري و تصفيه در كوره هاي VIM و VAR باعث افزايش تعداد آخال ها و كاهش اندازه، كسر حجمي و ميزان كرويت آنها گرديده است. همچنين اين عمليات باعث افزايش قابل ملاحظه سختي، استحكام تسليم و استحكام كششي و افت زياد انرژي مقاومت به ضربه، كاهش سطح مقطع و درصد افزايش طول مي شود. 

مقدمه 

فولادهاي رسوب سخت شونده، گروهي از فولادهاي فوق مستحكم با چقرمگي شكست بالا هستند كه مهمترين عناصر آلياژي آنها نيكل، كبالت، موليبدن، تيتانيم، تنگستن و آلومينيم بوده و ميزان كربن و عناصر ناخالصي در آنها بسيار كم مي باشد. 

عبارت رسول سخت شونده از دو واژه مارتنزيت و پيرسازي گرفته شده است. اين واژه به دليل اينكه استحكام همراه با چقرمگي بالا در اين فولادها از طريق پيرسازي ساختار مارتنزيتي كم كربن و تشكيل رسوبات بين فلزي در اين ساختار حاصل مي گردد، به اين نوع فولاد اطلاق مي شود. فولادهاي رسوب سخت شونده به دليل استحكام و چقرمگي شكست بسيار بالا، قابليت جوشكاري عالي، عمليات حرارتي ساده و سهولت قطعه سازي، كاربردهاي فراواني در صنايع هوا فضا، نظامي، ابزارهاي توليدي و تهيه قالب ها و غيره دارند.

دانلود سمينار برق بررسي تاثيرعمليات ذوب در خلاء بر زير ساختار و خواص مكانيكي فولاد رسوب حاوي نيكل تنگستن و تيتانيم

سمينار برق بررسي كنترل فازي تطبيقي

سمينار برق بررسي كنترل فازي تطبيقي

دانلود سمينار برق بررسي كنترل فازي تطبيقي

سمينار برق بررسي كنترل فازي تطبيقي
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 1050 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 113

سمينار برق بررسي كنترل فازي تطبيقي

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده: 

در اين سمينار، ابتدا به بررسي اصول اوليه تئوري فازي و اجزا سازنده يك سيستم فازي پرداخته و اصول اوليه طراحي كنترلرهاي فازي را مورد بررسي قرار داد هايم و نحوه تركيب آن با روشهاي ديگر كنترلي را تشريح نموده ايم. در ادامه انواع رو شهاي كنترل تطبيقي را مورد بررسي قرار داده و اصول اوليه طراحي كنترلرهاي تطبيقي را مورد بررسي قرار داديم. ساختارهاي مختلف كنترلرهاي تطبيقي را تشريح نموده و انواع كاربرد آ نها را در صنعت بيان نموده ايم و به بررسي انواع روشهاي تركيب اصول تئوري فازي و كنترلرهاي تطبيقي پرداخته و انواع كنترلرهاي فازي تطبيقي و همچنين تطبيقي فازي را مورد بررسي قرار داديم. 

در ادامه به بررسي عوامل نامعيني در سيستم ها پرداخته و انواع روش هاي كنترل مود لغزشي را معرفي كرده و روند طراحي اين نوع كنترلرها را تشريح نموده و نهايتاً نحوه تركيب آن با كنترلرهاي فازي را بيان كرديم. 

مقدمه: 

همانگونه كه مي دانيم، سيستم هاي فيزيكي پيچيده را يا اصلاً نمي توان مدل نمود و يا مدل سازي نادقيقي از سيستم خواهيم داشت و به عبارتي با مدل هاي رياضي نادقيق مواجه خواهيم بود چرا كه مجبور به بسياري ساده سازي ها و ايده آل سازي ها خواهيم بود. اين ساده سازي ها ما را منتهي مي كند به اينكه يك مقدار عدم دقت، ابهام و نايقيني را در فاز مدلسازي رياضي بپذيريم و اين ها را نمي توان از دنياي مدل سازي سيست مهاي فيزيكي حذف نمود، همانگونه كه اصطكاك و خاصيت غيرخطي بودن را نم يتوان حذف نمود. در اين گونه مواقع تكنيك هاي آناليز و كنترل مبتني بر مدل، چه ساده مثل كنترل كننده هاي كلاسيك و چه پيچيده مثل كنترل كننده هاي غيرخطي، جهت كنترل موثر اين سيستم ها كارايي ندارند. جهت غلبه بر اين مشكل مجبور به استفاده از روش هاي غيركلاسيك مانند كنترلرهاي فازي هستيم. بدين منظور در اين سمينار به بررسي كامل كنترلرهاي فازي و همچنين نحوه تركيب آ نها با روشهاي كنترل تطبيقي خواهيم پرداخت. مطالب ارائه شده در اين سمينار به شرح زير مي باشند: 

در فصل اول، به بررسي تئوري فازي پرداخته و اجزاي سازنده يك سيستم فازي را مورد بررسي قرار مي دهيم. اصول اوليه طراحي كنترلرهاي فازي را مورد بررسي قرار داده و نحوه تركيب آن با روش هاي ديگر كنترلي را تشريح خواهيم كرد و نهايتاً پايداري آن را مورد بررسي قرار مي دهيم. 

در فصل دوم به بررسي انواع روش هاي تطبيقي خواهيم پرداخت و اصول اوليه طراحي كنترلرهاي تطبيقي را مورد بررسي قرار مي دهيم. ساختارهاي مختلف كنترلرهاي تطبيقي را تشريح نموده و انواع كاربرد آن ها را در صنعت بيان خواهيم كرد. 

در فصل سوم به تشريح انواع روش هاي تركيب تئوري فازي با اصول كنترلرهاي تطبيقي پرداخته و روند طراحي كنترلرهاي تطبيقي فازي و همچنين فازي تطبيقي را به تفصيل مورد بررسي قرار مي دهيم و نمونه هايي از كاربرد اين رو شها را در صنعت بيان خواهيم نمود. 

نهايتاً در فصل چهارم به بررسي كنترلرهاي مود لغزشي پرداخته و سطوح لغزشي را مورد بررسي قرار داده و نحوه تركيب آن با كنترلرهاي فازي را مورد بررسي قرار مي دهيم.

دانلود سمينار برق بررسي كنترل فازي تطبيقي

سمينار برق انتقال ويدئو براي شبكه AD HOC

سمينار برق انتقال ويدئو براي شبكه AD HOC

دانلود سمينار برق انتقال ويدئو براي شبكه AD HOC

سمينار برق انتقال ويدئو براي شبكه AD HOC
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 797 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 88

سمينار برق انتقال ويدئو براي شبكه AD HOC

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

ارسال ويدئو به روي شبكه هاي AD HOC بيش از هر شبكه بي سيم ديگري با چالش روبرو است. ارتباطات در شبكه هاي AD HOC به شدت اختلال پذير هستند زيرا حركت گره ها، تداخل، فيدينگ و عدم وجود زير ساخت، همگي مسائلي هستند كه محيطي كاملا تصادفي را ايجاد مي كنند، لذا جهت كنترل اين مسائل تصادفي بايستي از روش هاي وفقي استفاده نمود تا بتوان با بازده بهتري از منابع راديوئي شبكه استفاده نمود .

در اين راستا در اين طرح با استفاده از يك روش وفقي سعي بر آن است تا كيفيت دريافت ويدئو را در گيرنده بهبود بخشيد و براي نيل به اين هدف به تغيير وفقي سه پارامتر ) 1: اندازه منظومه مدولاسيون (2 ( MQAM، ) نرخ ارسال سمبل و ) 3 طول بسته ها، پرداخته و اثر اين روش وفقي را به روي كيفيت سيگنال ويدئويي دريافتي در گيرنده بررسي كرده و در آخر پيشنهادهايي جهت به كارگيري اين روش وفقي ارائه مي شود و البته نكته اي كه بايستي در اين ميان مورد توجه قرار گيرد اين است كه بايستي نيازمنديهاي داده هاي ويدئويي جهت پخش بلادرنگ و بدون وقفه كه شامل ) 1: تاخير (100 تا 700 ميلي ثانيه ) 2، ) نرخ ارسال (0,1 تا 10 مگا بيت در ثانيه) 3و ) نرخ خطاي بيت (يك بيت در يك صد هزار بيت)، است برآورده گردد. جهت 1 پياده سازي اين طرح مدلي كه تا حد ممكن با واقعيت مطابقت دارد را در محيط شبيه سازي ns-2 تعريف نموده و سپس روش وفقي را به روي آن اجرا مي نمائيم و پس از آن با بررسي اثر پارامترهاي مختلف روش وفقي به كار گرفته شده به روي بازده شبكه بخصوص از نظر 2 گذردهي روشي اتخاذ مي شود كه به بيشترين گذردهي در شرايطي دست يافت كه نرخ خطاي بيت از يك طرف و تاخير از طرف ديگر تخريب نگردند و در نهايت با به كارگيري روش وفقي و بررسي كيفيت ويدئوي دريافتي در گيرنده مشاهده مي گردد كه به كارگيري روش وفقي 3 پيشنهادي باعث بهبودي مساوي 10 دسيبل در قله سيگنال به نويز نسبت به روش غير وفقي مي گردد. 

مقدمه:

با اختراع تلگراف بي سيم در سال 1986 و در پي آن ارسال اولين پيام تلگراف از يك سوي اقيانوس اطلس به سوي ديگرآن به مسافتي بيش از 4500km مخابرات بي سيم وارد عرصه جديدي گرديد كه نتيجه آن معرفي كاربردها و خدمات مختلف بي سيم به طور روزافزون بوده است كه از آن جمله مي توان به راديو، تلويزيون، تلفن همراه و ارتباطات ماهواره اي اشاره كرد. مزاياي ارتباط بي سيم كه باعث توسعه آن گرديده است عبارتند از: پياده سازي و اجراي ساده تر و در زمان كوتاه تر نسبت به رقيب با سيم خود از يك طرف و كاهش هزينه ها از سوي ديگر. اما در عين حال مخابرات بي سيم مشكلات خاص خود را نيز دارا ست كه از آن جمله مي توان به مشكلات ناشي از نويز، تداخل، فيدينگ و تداخل با كانال هاي ديگر اشاره نمود. البته مسائل ديگري نظير: امينت و جلوگيري از استراق سمع نيز به نوبه خود گريبانگير اين نوع ارتباطات هستند البته در اين ميان مشكلات غيرفني مثل مشكلات سياسي نيز موجود است. با اين حال در طي ساليان اخير با توسعه مخابرات، بحث شبكه هاي ارتباطي و ارتباطات داده ها، صدا و تصوير بسيار مورد توجه قرار گرفته است كه نتيجه آن ارائه معماري هاي مختلفي براي شبكه ها از يك سو و معرفي پروتكل هاي انتقال انواع داده ها از سوي ديگر بوده است كه يكي 1 از انواع شبكه ها كه در ساليان اخير مورد توجه قرار گرفته شبكه AD HOC است كه به دليل ساختار و معماري خاصي كه دارد و براساس آن فاقد زيرساخت هاي متداول در معماري هاي ديگر است لذا پياده سازي آن بخصوص در شرايط خاص مثل صحنه هاي نبرد و حوادث طبيعي مثل زلزله كه معمولاً انواع ديگر شبكه هاي داراي زيرساخت از كار مي افتند، بسيار سريع و كارا خواهد بود اما از سوي ديگر اين شبكه اصولاً ترافيك تصادفي تري را تجربه مي كنند كه در آن گره ها كه در اينجا متحرك فرض مي شوند با يك روند كاملاً تصادفي به شبكه وارد شده و يا از شبكه خارج مي شوند. رفتار تصادفي گره ها در كنار ديگر مشكلات عمومي شبكه هاي بي سيم، و مسائل ديگري مثل امنيت و مسيريابي چالش هاي جدي را در مسير پياده سازي اين نوع شبكه ها قرار مي دهد كه باعث ايجاد زمينه هاي تحقيقاتي زيادي در اين راستا گرديده است تا بتوان بر اين مشكلات فائق آمد.

دانلود سمينار برق انتقال ويدئو براي شبكه AD HOC

سمينار برق الگوريتم بهينه سازي تكاملي

سمينار برق الگوريتم بهينه سازي تكاملي

دانلود سمينار برق الگوريتم بهينه سازي تكاملي

سمينار برق الگوريتم بهينه سازي تكاملي
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 2905 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 78

سمينار برق الگوريتم بهينه سازي تكاملي

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده:

موضوع اصلي اين نوشتار، معرفي و بررسي روش هايي است كه با نام هوش جمعي از آن ها ياد مي شود. البته روش هاي هوش جمعي نيز از طبيعت الهام گرفته شده اند و در فصل هاي بعدي، به صورت جداگانه مطرح خواهند شد. در الگوريتم ژنتيك و همچنين الگوريتم بازپخت، كه در بخش هاي بعدي معرفي مي شوند، جواب هاي متعددي كه در مجموعه جواب هاي الگوريتم وجود دارند، همگي به صورت جداگانه و توسط خود الگوريتم بررسي مي شوند و هيچ گونه ارتباط مستقيم و يا غيرمستقيمي بين جواب هاي مختلف وجود ندارد. به عنوان مثال، در الگوريتم ژنتيك، هيچ كدام از كروموزوم ها از بهترين كروموزوم موجود در جمعيت اطلاع ندارند. مثلا نمي دانند كه مقدار ژن دوم در آن كروموزوم چند است. و يا اينكه، از مقدار تابع هدف به ازاي كروموزوم نخبه بي خبر هستند.

در روش هايي كه در گروه هوش جمعي جاي مي گيرند، ارتباط مستقيم يا غيرمستقيم بين جواب هاي مختلف الگوريتم وجود دارد. در واقع، در اين روش ها، جواب ها كه موجوداتي كم هوش و ساده هستند، براي پيدا شدن و يا تبديل شدن به جواب بهينه، همكاري مي كنند. اين روش ها از رفتارهاي جمعي حيوانات و موجودات زنده در طبيعت الهام گرفته شده اند.

مقدمه:

بهينه سازي فرايندي است كه براي بهتر كردن چيزي دنبال مي شود. فكر، ايده و يا طرحي كه توسط يك دانشمند يا يك مهندس مطرح مي شود، طي روند بهينه سازي بهتر مي شود. در هنگام بهينه سازي، شرايط اوليه با روش هاي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد و اطلاعات به دست آمده، براي بهبود بخشيدن به يك فكر يا روش مورد استفاده قرار مي گيرند. بهينه سازي ابزاري رياضي است، كه براي يافتن پاسخ بسياري از پرسش ها در خصوص چگونگي راه حل مسائل مختلف، به كار مي رود.

در بهينه سازي از يافتن بهترين جواب براي يك مسأله صحبت به ميان مي آيد. لفظ بهترين به طور ضمني بيان مي كند كه بيش از يك جواب براي مسأله مورد نظر وجود دارد كه البته داراي ارزش يكساني نيستند. تعريف بهترين جواب، به مسأله مورد بررسي، روش حل و همچنين ميزان خطاي مجاز وابسته است. بنابراين نحوه فرمول بندي مسأله نيز بر چگونگي تعريف بهترين جواب تاثير مستقيم دارد. برخي از مسائل جواب هاي مشخصي دارند. بهترين بازيكن يك رشته ورزشي، طولاني ترين روز سال و پاسخ يك معادله ديفرانسيل معمولي درجه اول، از مثال هايي هستند كه مي توان از آنها به عنوان مساله ساده نام برد.

دانلود سمينار برق الگوريتم بهينه سازي تكاملي

سمينار برق آشنايي با ژنراتورهاي مگنتو هايدرو ديناميك

سمينار برق آشنايي با ژنراتورهاي مگنتو هايدرو ديناميك

دانلود سمينار برق آشنايي با ژنراتورهاي مگنتو هايدرو ديناميك

سمينار برق آشنايي با ژنراتورهاي مگنتو هايدرو ديناميك
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 1192 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 72

سمينار برق آشنايي با ژنراتورهاي مگنتو هايدرو ديناميك

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده: 

يكي از روش هاي نوين توليد جريان الكتريسيته كه بر اساس ويژگي هاي حالت چهارم ماده طراحي شده است مولدهاي MHD است. اين مولدها داراي قسمت مكانيكي متحرك نيستند و به همين دليل در MHD ها هيچ صحبتي از اتلاف انرژي بر اثر اصطكاك مطرح نيست. همچنين چون در MHD ها تبديل انرژي به صورت مستقيم انجام مي شود, اتلاف انرژي بسيار كم است در حالي كه در ژنراتورهاي معمولي بايد ابتدا انرژي منبع به صورت مكانيكي در آيد و سپس توسط ژنراتور اين انرژي به انرژي الكتريكي تبديل شود كه در اين ميان مقدار قابل توجهي از انرژي تلف مي شود., فناوري پلاسما در توليد جريان الكتريسيته (مولدهاي MHD) يكي از روش هاي نوين توليد جريان الكتريسيته كه بر اساس ويژگي هاي حالت چهارم ماده طراحي شده است مولدهاي MHD است. اين مولدها داراي قسمت مكانيكي متحرك نيستند و به همين دليل در MHD ها هيچ صحبتي از اتلاف انرژي بر اثر اصطكاك مطرح نيست. همچنين چون در MHD ها تبديل انرژي به صورت مستقيم انجام مي شود, اتلاف انرژي بسيار كم است در حالي كه در ژنراتورهاي معمولي بايد ابتدا انرژي منبع به صورت مكانيكي در آيد و سپس توسط ژنراتور اين انرژي به انرژي الكتريكي تبديل شود كه در اين ميان مقدار قابل توجهي از انرژي تلف مي شود. اين امر موجب شده است كه بازده مولدهاي MHD به بيش از ٧٠ % برسد بازده ايده آلي براي ماست. مولد MHD داراي يك تونل دراز است كه در دو طرف آن آهن رباهاي بسيار قوي و در دو طرف ديگر دو الكترود براي دريافت و انتقال جريان توليدي وجود دارد. جرياني از پلاسما با سرعت بسيار زياد (در حدود سرعت صوت) وارد اين كانال مي شود و ذرات پلاسما در اثر در هم كنشي كه با ميدان مغناطيسي موجود دارند و تحت تاثير نيروهاي لورنتس وارد بر آنها كه اثر هال ناميده مي شود از هم جدا شده و به طرف الكترود ها حركت مي كنند. در اين حالت مولد مانند يك خازن تخت عمل مي كند كه هيچ وقت دشارژ نمي شود MHD ها علاوه بر بازده بالايي كه دارند داراي آلودگي كمي مي باشند و نيز مي توانند از سوخت هايي كه امكان استفاده از آنها در صنايع ديگر نيست استفاده كنند كه اين امر موجب شده است كه استفاده از اين مولدها يك امر سود آور براي دولت ها گردد. فناوري MHD نيز مانند ساير فناوري ها داراي مشكلاتي است. از جمله اينكه ممكن است ذرات پلاسما در اثر ميدان مغناطيسي قوي موجود در درون سيستم و ميدان الكتريكي به وجود آمده از انباشتگي ذرات باردار در دو الكترود كناري حالت چرخشي به خود گرفته و موجب انفجار شديدي شوند. از طرفي جريان توليدي توسط MHD ها جريان مستقيم است كه بايد به جريان متناوب تبديل شود. به علاوه ساخت MHD ها نياز به فناوري بسيار پيشرفته اي دارد كه اكثر كشورها قادر به ساخت اين مولدها نيستند.

مقدمه 

ژنراتور MHD انرژي حرارتي يا جنبشي را به الكتريسيته تبديل مي كند. ژنراتور MHD داراي تفاوت هايي با ژنراتورهاي رايج و سنتي است. اين ژنراتور مي تواند در دماهاي بالا بدون داشتن قسمت متحرك كار كند. MHD مي تواند بطور قابل قبولي توسع داده شود. زيرا خروجي يك ژنراتور MHD پلاسما هنوز داغ و گداخته مي باشد و مي تواند در گرم كردن ديگ بخار يك نيروگاه بخاري استفاده شود بنابراين MHD با دماي بالا مي تواند در يك topping cycle براي افزايش بازده انرژي الكتريكي مخصوصاً زماني كه زغال سنگ با گاز طبيعي استفاده مي شود همچنين ميتواند در پمپ فلزات مايع يا موتورهاي آرام زير دريايي به طور قابل قبولي استفاده شود. اصول و قاعده دينام مكانيكي يا دينامي كه با سيال كار ميكند يكسان است.

دانلود سمينار برق آشنايي با ژنراتورهاي مگنتو هايدرو ديناميك

سمينار برق آشنايي با انواع ترانسفورماتور هاي خشك

سمينار برق آشنايي با انواع ترانسفورماتور هاي خشك

دانلود سمينار برق آشنايي با انواع ترانسفورماتور هاي خشك

سمينار برق آشنايي با انواع ترانسفورماتور هاي خشك
دسته بندي سمينار برق
فرمت فايل pdf
حجم فايل 2077 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 67

سمينار برق آشنايي با انواع ترانسفورماتور هاي خشك

لطفا از اين پروژه در راستاي تكميل تحقيقات خود و در صورت كپي برداري با ذكر منبع استفاده نماييد.

چكيده

توليد ترانسفورماتورهاي خشك رزيني از اوايل دهه 1970 ميلادي آغاز شده و در حال حاضر تقاضاي اين نوع ترانسفورماتور در اروپا در حدود 60 درصد تقاضاي بازار بوده و روز به روز نيز بر مشتريان آن افزوده مي شود. در كشور ما نيز با توجه به مزاياي مختلف اين نوع از ترانسفورماتورها و نيز رشد و توسعه صنايع مختلف از قبيل پتروشيمي، صنايع نفت، گاز و برج سازي، ترانسفورماتورهاي خشك رزيني بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته اند و تقاضاي مشتريان براي خريد اين نوع از ترانسفورماتورها روبه افزايش است. ترانسفورماتورهاي خشك براساس استاندارد بين المللي IEC 60726 مي توانند با سيستم عايقي كلاس هاي A,E,B,F,H,C طراحي و ساخته شوند. به علت بكار گيري عايق هاي جامد از كلاس هاي مذكور و به دليل مزاياي مختلف ترانسفورماتورهاي خشك، اين نوع از ترانسفورماتورها قابل استفاده در مناطق خاص محيطي و استراتژيك هستند.

مقدمه

پس از ظهور ترانسفورماتور به توليد و توزيع برق متناوب توجه ويژه اي شد. به اين دليل كه مي توان با بالا بردن ولتاژ با ترانسفورماتور در سمت توليد و پايين آوردن آن در سمت مصرف ميزان تلفات خط انتقال را كاهش داد و با افت ولتاژ در خط انتقال نيز مقابله كرد. با توجه به اهيمت روزافزون صنعت برق، متناوب بودن آن و لزوم تبديلات ولتاژ نياز شديدي به ترانسفورماتورها و تكامل آنها در صنعت برق احساس مي شود. ترانسفورماتورها از اجزاي مهم و گران قيمت در شبكه هاي قدرت هستند و با توجه به محل و نوع استفاده از آنها در خطوط انتقال و توزيع تقسيم بندي مي شوند. ترانسفورماتورهاي توزيع مهيا كردن انرژي برق براي مصارف عمومي را به عهده دارند. از نظر تاريخي استفاده از ترانسفورماتورهاي روغني مرسوم بوده است ولي با توجه به خطر آتش سوزي اين نوع، براي استفاده در محيط هاي مسكوني و بيمارستاني سازگار نمي باشد. بنابراين با توجه به اين مشكلات متخصصان و طراحان ترانسفورماتور به سمت روش هاي نوين ساخت و طراحي ترانسفورماتور روي آورده اند. ابتدا مسير تحول اين گونه ترانسفورماتورهاي مقاوم در برابر آتش آنها را به سمت عايق هايي مانند آسكارل سوق داد و مدت ها اين سيال مقاوم در برابر آتش در صنعت ترانسفورماتور متداول بود اما خطراتي از جمله سرطان زا بودن آن موجب شد استفاده از اين سيال به مرور از رونق بيفتد تا جايي كه امروزه استفاده از آن به كلي منتفي شده است. اما با توجه به برجا ماندن مشكل آتش سوزي و انفجار، محققان روبه ساخت ترانسفورماتورهايي آوردند كه هيچگونه سيالي در ساختمان آن به چشم نمي خورد. اين نوع كه ترانسفورماتورهاي خشك ناميده مي شود مشكل انفجار و آتش سوزي را برطرف و برخي از مزاياي ترانسفورماتورهاي روغني را نيز از دست داده اند. مثلا در انواع روغني سيال وظيفه عايقي و در عين حال خنك كنندگي ترانسفورماتور را به طور همزمان به عهده دارد و اين در صورتي است كه در ترانسفورماتورهاي خشك ديگر روغني جهت خنك كاري وجود ندارد كه اين مورد امكان ساخت ترانسفورماتورها را در توان بالا محدود مي كند. ترانسفورماتورهاي خشك معمولا در محدوده توزيع توليد مي شوند و مزيت عمده آنها عدم اشتعال پذيري آنها مي باشد.

دانلود سمينار برق آشنايي با انواع ترانسفورماتور هاي خشك


۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۳ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۶ | ۱۷ | ۱۸ | ۱۹ | ۲۰ | ۲۱ | ۲۲ | ۲۳ | ۲۴ | ۲۵ | ۲۶ | ۲۷ | ۲۸ | ۲۹ | ۳۰ | ۳۱ | ۳۲ | ۳۳ | ۳۴ | ۳۵ | ۳۶ | ۳۷ | ۳۸ | ۳۹ | ۴۰ | ۴۱ | ۴۲ | ۴۳ | ۴۴ | ۴۵ | ۴۶ | ۴۷ | ۴۸ | ۴۹ | ۵۰ | ۵۱ | ۵۲ | ۵۳ | ۵۴ | ۵۵ | ۵۶ | ۵۷ | ۵۸ | ۵۹ | ۶۰ | ۶۱ | ۶۲ | ۶۳ | ۶۴ | ۶۵ | ۶۶ | ۶۷ | ۶۸ | ۶۹ | ۷۰ | ۷۱ | ۷۲ | ۷۳ | ۷۴ | ۷۵ | ۷۶ | ۷۷ | ۷۸ | ۷۹ | ۸۰ | ۸۱ | ۸۲ | ۸۳ | ۸۴ | ۸۵ | ۸۶ | ۸۷ | ۸۸ | ۸۹ | ۹۰ | ۹۱ | ۹۲ | ۹۳ | ۹۴ | ۹۵ | ۹۶ | ۹۷ | ۹۸ | ۹۹ | ۱۰۰ | ۱۰۱ | ۱۰۲ | ۱۰۳ | ۱۰۴ | ۱۰۵ | ۱۰۶ | ۱۰۷ | ۱۰۸ | ۱۰۹ | ۱۱۰ | ۱۱۱ | ۱۱۲ | ۱۱۳ | ۱۱۴ | ۱۱۵ | ۱۱۶ | ۱۱۷ | ۱۱۸ | ۱۱۹ | ۱۲۰ | ۱۲۱ | ۱۲۲ | ۱۲۳ | ۱۲۴ | ۱۲۵ | ۱۲۶ | ۱۲۷ | ۱۲۸ | ۱۲۹ | ۱۳۰ | ۱۳۱ | ۱۳۲ | ۱۳۳ | ۱۳۴ | ۱۳۵ | ۱۳۶ | ۱۳۷ | ۱۳۸ | ۱۳۹ | ۱۴۰ | ۱۴۱ | ۱۴۲ | ۱۴۳ | ۱۴۴ | ۱۴۵ | ۱۴۶ | ۱۴۷ | ۱۴۸ | ۱۴۹ | ۱۵۰ | ۱۵۱ | ۱۵۲ | ۱۵۳ | ۱۵۴ | ۱۵۵ | ۱۵۶ | ۱۵۷ | ۱۵۸ | ۱۵۹ | ۱۶۰ | ۱۶۱ | ۱۶۲ | ۱۶۳ | ۱۶۴ | ۱۶۵ | ۱۶۶ | ۱۶۷ | ۱۶۸ | ۱۶۹ | ۱۷۰ | ۱۷۱ | ۱۷۲ | ۱۷۳ | ۱۷۴ | ۱۷۵ | ۱۷۶ | ۱۷۷ | ۱۷۸ | ۱۷۹ | ۱۸۰ | ۱۸۱ | ۱۸۲ | ۱۸۳ | ۱۸۴ | ۱۸۵ | ۱۸۶ | ۱۸۷ | ۱۸۸ | ۱۸۹ | ۱۹۰ | ۱۹۱ | ۱۹۲ | ۱۹۳ | ۱۹۴ | ۱۹۵ | ۱۹۶ | ۱۹۷ | ۱۹۸ | ۱۹۹ | ۲۰۰ | ۲۰۱ | ۲۰۲ | ۲۰۳ | ۲۰۴ | ۲۰۵ | ۲۰۶ | ۲۰۷ | ۲۰۸ | ۲۰۹ | ۲۱۰ | ۲۱۱ | ۲۱۲ | ۲۱۳ | ۲۱۴ | ۲۱۵ | ۲۱۶ | ۲۱۷ |
chi-bepousham2chi-bepousham2